ตรวจสุขภาพ...

                 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 จัดกิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี 2561” ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานกลาง องค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานกลาง เข้ารับการตรวจสุขภาพ เป็นจำนวน 130 คน โดยมี นางนิษฐิดา เจริญมิตร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบผลิตภัณฑ์ไม้สักเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ณ ห้องฝึกอบรม อ.อ.ป. สำนักงานกลาง