รณรงค์ป้องกันไฟป่า.....

               ในระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โดยนายฤทธี กิ่งทัพหลวง หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น ต.บ้านแลง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า ภายใต้ชื่องาน “งานวิชาการ เมืองมายนิทัศน์” ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง จ.ลำปาง ภายในงานวิชาการในครั้งนี้ งานสวนป่าแม่มายได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับราษฎรในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยมีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วงานสวนป่าแม่มายคอยให้คำแนะนำ จากนั้นดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ “100 วัน อันตราย หยุดเผาป่า” รอบพื้นที่สวนป่าด้วย