เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว “วันช้างไทย ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม.101 (ชั้น 1).กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ได้กำหนดให้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น วันช้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจ รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น และในฐานะที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญในวันดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

            ผอ.อ.อ.ป..กล่าวต่อไปอีกว่า.ในวันที่.13.มีนาคม ของทุกปี.อ.อ.ป..ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันช้างไทย”.ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นระหว่างวันที่.12.–.13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้รับรู้เรื่องราวของช้าง ทั้งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูช้างของคนไทย ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

            สำหรับในวันดังกล่าวฯ ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง จะจัดกิจกรรมขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ อาทิ พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ, บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกช้างคู่บารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว, พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ), กิจกรรมใส่บาตรร่วมกับช้าง, การประกวดธิดาคชบาล, การประกวดจัดซุ้มอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนโดยรอบสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ, การประกวดภาพถ่ายช้าง และการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง เป็นต้น

            ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง