ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 40 คน โดยมี นายขวัญชัย สันติแสงทอง หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมสำนักงานสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย

               สำหรับการจัดอบรม ภายใต้โครงการฯนี้ อ.อ.ป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ อ.อ.ป. มีส่วนร่วมในการค้นหาคุณธรรมหลักและแนวทางปฏิบัติขององค์กร รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

               และในโอกาสเดียวกัน ทีมวิทยากรจากสำนักบริหารกลาง ประกอบด้วย 1.) นางสาวชัญญ์ญาณ์ สวัสดิดลวัฒน์ หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ 2.) นางดาราวรรณ นันทรุจิ หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน 3.) นางกัลยากร มีศิริภัทร หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.) นางสาวพิม์นารา สิงห์ภัทรสุนทร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ 5.) นายพิสิทธิ์ พิมประดิษฐ์ พนักงานบริหารทั่วไป ได่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต