สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมถ์ฯ จัด อบรมการดูแลและรักษาเท้าช้าง เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ การดูแล และรักษาเท้าช้าง ที่ถูกวิธี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ควาญช้าง ผู้จัดการปางช้าง และสัตวแพทย์ที่ดูแลช้าง ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูช้าง ระหว่างปางช้างต่างๆ

คลิกนี่ เพื่อไปที่ลิงค์ข่าว