ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง และนายมงคล ศรีอนันต์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ร่วมกับผู้แทนจาก บริษัท คันนา จำกัด ลงพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจภาคกลาง ติดตามผลการเจริญเติบโตและก้าวหน้าในการปลูก ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาตรของเนื้อไม้และเยื่อไม้ยูคาลิปตัส สำหรับการผลิตกระดาษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท คันนา จำกัด ณ สวนป่าสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, สวนป่าคลองตะเกรา และสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา