รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บริเวณพื้นที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร