เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป.

         เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. เรื่องการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผ่านคิวอาร์ โค้ต (QR Cord) จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ทส.

         ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในความเป็นไปได้ในเรื่องการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและที่พักสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยผ่านคิวอาร์ โค้ต (QR Cord) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลของ อ.อ.ป. ผ่านช่องทางดังกล่าว อีกช่องทางหนึ่ง