ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง
 
            องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานวิชาการสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้การจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงภายในงาน "การประชุมการป่าไม้  ประจำปี 2562   ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562  ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยกำหนดหัวข้อในการส่งผลงานมีดังนี้ 
1) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ อุทยาน และพื้นที่คุ้มครอง  
    2) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ  
    3) วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้  
    4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ 
    5) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้และสังคม  
    6) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7) วิศวกรรมป่าไม้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้
    8) อื่น ๆ
โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ http://www.conference.forest.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 02-561-4761 , 02-942-8899 และ 094-489-6588