🌳อ.อ.ป. ร่วมหารือกำหนดพื้นที่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำฯ 🌳
.
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายศราวุธ คำภีระ หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนกำนันตำบลแม่หอพระ และนายสวิง ก้อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่หอพระ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 (บ้านป่าเลา) และหมู่ 8 (บ้านป่าไม้)  ตำบลแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่  หารือการจัดทำโครงการ “การกำหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระอย่างมีส่วนร่วม" เพื่อสรุปขอบเขตที่ถูกต้องของแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการขอประชามติขอความเห็นชอบต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ตามมาตรา 20 ต่อไป
.
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย  
#MNRE  
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
#FIO