อ.อ.ป. หารือผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดกาแฟ ศึกษาแนวทางผลิต ‘กาแฟมูลช้าง’ เพิ่มทางเลือกผู้บริโภค

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นายสุกิจ  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  พร้อมด้วยนายชาญณรงค์  อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Blake Dinkin, Founder of Black Ivory Coffee Company บริษัทผู้ผลิตกาแฟมูลช้างระดับพรีเมี่ยม ในโอกาสเข้าพบหารือ ถึงแนวทางความร่วมมือธุรกิจกาแฟ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน  ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ  โดยมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกาแฟด้วยการผลิตเป็นกาแฟมูลช้าง จากช้างในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ชูจุดเด่นเรื่องราวของกาแฟมูลช้าง ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงช้างในภาคส่วนอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย
     ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำกาแฟมูลช้าง โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปางช้างเอกชน พบว่าการให้ช้างกินเมล็ดกาแฟ (เชอร์รี่) ในปริมาณที่เหมาะสม ประมาณ 1 - 2 กิโลกรัมต่อครั้งต่อวัน ทุกๆ สัปดาห์ (1 - 2 วันต่อสัปดาห์) ไม่ส่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของช้างแต่อย่างใด