“Uniteak” ไอเดียเก๋ คว้ารางวัลชนะเลิศ อ.อ.ป. เตรียมขึ้นแท่นเป็น “ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าแบบใหม่”

                นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ –อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า “โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า เป็นโครงการที่ อ.อ.ป. จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ให้มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากล และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่า อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น”

                โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในปีนี้ อ.อ.ป. ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สามารถส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดได้ มีผู้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 131 ชิ้น และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท คือ นายสุริยน แก้ววังสัน ด้วยการนำเสนอผลงาน เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก “Uniteak” โดยมีแนวคิดมาจาก “อยากให้เฟอร์นิเจอร์ มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่วางอยู่ เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น ม้านั่งตัวนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามพื้นที่ได้หลากหลาย สร้างความน่าสนใจ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง”

                ทั้งนี้ ผลงานจากการประกวดในครั้งนี้ อ.อ.ป. จะนำรูปแบบผลงานมาประยุกต์และพัฒนา ผลิตภันฑ์ไม้ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ให้มีรูปแบบทันสมัย เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด ผู้ซื้อต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แล้ว นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2560 อ.อ.ป. มีแผนจัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักที่สามารถใช้ภายในและภายนอกอาคาร ในรูปแบบ “Knock Down” อีกด้วย