องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดอบรม“ค่ายเยาวชนฯ” ให้ความสำคัญเรื่องป่าเศรษฐกิจ เล็ง “เยาวชน กทม.” ร่วมโครงการฯ ปี 61

                  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว “โครงการอบรมเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”เพื่อพัฒนาความรู้และให้ความสำคัญเรื่องป่าไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน โดยมี นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย

                 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 101 (ชั้น 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ในการจัด โครงการฯ นี้ เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่ม เยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้เห็นความสำคัญของป่าเศรษฐกิจที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาป่าเศรษฐกิจให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถขยายการรับรู้แนวคิดไปสู่ สังคมได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและการมี ส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานแนวทางการจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้ได้ มาตรฐานสากล

                 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า อ.อ.ป. เริ่มจัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 79 รุ่น บนพื้นที่สวนป่าทั้ง 72 สวนป่า และล่าสุดในปีงบประมาณ 2560 ที่ อ.อ.ป. เริ่มดำเนินงาน ภายในโครงการฯ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560นี้ มีเป้าหมาย ที่จะดำเนินการ ทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นๆ ละ 120 คน โดยขณะนี้ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๓ สวนป่า คือ สวนป่าดงสายทอ จังหวัดสุรินทร์ , สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ , สวนป่าแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และยังคงเหลืออีกจำนวน ๗ สวนป่า คือ สวนป่าแม่แฮด จังหวัดแพร่ , สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย , สวนป่าท่าสองยาง–สวนป่าเมืองตาก เชียงทอง จังหวัดตาก , สวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง , สวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และสวนป่าดอนแสลบ เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ อ.อ.ป. ได้กำหนดไว้ จำนวน 10 สวนป่า

                 ทั้งนี้ คาดว่าผลที่จะได้รับจากโครงการฯ นี้ เยาวชนมีความรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของป่าไม้เศรษฐกิจที่มีต่อ การอนุรักษ์ ซึ่งจะสามารถขยายการรับรู้สู่ชุมชนและสังคมในภาพรวมได้ สังคมจะให้ความสำคัญในคุณค่า ป่าเศรษฐกิจ รวมถึงเกษตรกรสามารถทำอาชีพปลูกสร้างสวนป่า เพื่อเป็นอาชีพและเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประเทศในภาพรวม และช่วยลดการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ลดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ได้ ช่วยปรับทัศนคติของคนในชาติให้เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์อย่างถูกต้องตลอดจนทำให้ รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและทดแทนได้