องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งเสริม “ระบบวนเกษตร” ปลูกพืชเกษตรร่วมกับสวนป่าสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

      นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการพื้นที่เน้นความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของ อ.อ.ป.นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการนำไม้ออกไปใช้ประโยชน์ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดผลผลิตไม้อย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญและทำควบคู่กันไป คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบสวนป่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าร่วมกันแบบ “ระบบวนเกษตร” ปลูกพืชเกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในระยะเวลา 1 – 3 ปี

     เรื่องการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่า นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานสวนป่าดำเนินการควบคู่กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าราษฎรโดยรอบสวนป่ามีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง อ.อ.ป. จึงมีนโยบายให้ราษฎรในท้องที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าได้ชั่วคราว โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชเกษตรระยะสั้นระหว่างแถวไม้ยืนต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอเทือง ถั่วชนิดต่างๆ มันสำปะหลัง และสับปะรด ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเป็นที่ทำกิน และปัญหาการอพยพแรงงานท้องถิ่นออกนอกพื้นที่ ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชให้แก่พื้นที่ และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมโดยการกักเก็บคาร์บอนไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ซึ่งล้วนมีผลต่อเนื่องไปถึงการบรรเทาสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

     ติดตามผลการดำเนินโครงการ “Little Forest”

    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 คณะดำเนินงานโครงการ “Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ” เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการฯ ณ สวนป่าวังชิ้น จ.ลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ พร้อมให้ความรู้กับชุมชนในการจัดการสวนส้ม และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรชุมชน ต.นาพูน โดยมีนายปิยะ ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าวังชิ้น ให้การต้อนรับและนำดูความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ณ สวนป่าวังชิ้น จ.ลำปาง