นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงาน -การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป. อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ มติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้จัดโปรโมชั่นลดราคาบ้านพักในสวนป่าเศรษฐกิจ อ.อ.ป. ในช่วง Low season รวมทั้งแนวทางส่งเสริมการตลาด โดยเรื่องนี้จะนำเสนอต่อ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป โดยการประชุมมีขึ้น ณ ห้องประชุม 302 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560