1.

  เกี่ยวกับ CG&CSR

  คำสั่งคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบ (CSR)ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   คลิกโหลดเอกสาร
  ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เรื่อง ชุมชน/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่สำคัญของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564   คลิกโหลดเอกสาร
  ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดหน่วยงานเพื่อกำกับการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (Compliance Unit ประจำปี 2564)   คลิกโหลดเอกสาร
  กฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และ ด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   คลิกโหลดเอกสาร
  คู่มือหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   คลิกโหลดเอกสาร
  E-book คู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ อ.อ.ป.     คลิกโหลดเอกสาร
  คู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ อ.อ.ป.   คลิกโหลดเอกสาร
  เผยเเพร่รายงานความยั่งยืนของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564   คลิกโหลดเอกสาร
  ประกาศนโยบาย CG     คลิกโหลดเอกสาร
  ประกาศนโยบาย CSR    คลิกโหลดเอกสาร
  จรรยาบรรณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    คลิกโหลดเอกสาร
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกชุมชนสำคัญของ อ.อ.ป.    คลิกโหลดเอกสาร
2.

แผนการดำเนินงานด้าน CG&CSR

  แผนการกำกับดูแลที่ดี (CG) ปี 2565 และปี 2565- 2569  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดี (CG) ปี 2565
  ➡ ไตรมาส 1 
  ➡ ไตรมาส 2
  ➡ ไตรมาส 3
  ➡ ไตรมาส 4

 
  

 

 

 

 

การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & :CG & Leadership)
  ➡  1. การสนองบทบาทของภาครัฐ
  ➡  2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
  ➡  3. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น
  ➡  4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  ➡  5. การเปิดเผยข้อมูล
  ➡  6. คณะกรรมการ
  ➡  7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  ➡  8. จรรยาบรรณ
  ➡  9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
  ➡  10. การติดตามผลการดำเนินงาน
 
  หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ปี 2565  "การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร"  
  หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
  หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ อ.อ.ป.  
3.

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

  แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2565  
 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2565
  ➡ ไตรมาส 1
  ➡ ไตรมาส 2
  ➡ ไตรมาส 3
  ➡ ไตรมาส 4

 
  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อ.อ.ป.  
4.

อ.อ.ป. กับความรับผิดชอบต่อสังคม

  ประจำปี 2561   คลิกโหลดเอกสาร
  ประจำปี 2562   คลิกโหลดเอกสาร
  ประจำปี 2563   คลิกโหลดเอกสาร
  ประจำปี 2564   คลิกโหลดเอกสาร