1.

เกี่ยวกับ CG&CSR

  คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และ ด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  ประกาศนโยบาย CG&CSR
  กฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และ ด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  จรรยาบรรณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และ CSR ของการอุตสาหกรรมป่าไม้
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกชุมชนสำคัญของ อ.อ.ป. และรายชื่อชุมชนสำคัญของ อ.อ.ป. ที่ได้รับการคัดเลือก ในปี 2563
  คู่มือหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   
2. แผนการดำเนินงานด้าน CG&CSR
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 53
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 54
  แผนการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 2555 - 2559(แผนระยะยาว)
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 55
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 56 - 57
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 58
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 59
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 60
  แผนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ปี 2560 - 2564 (แผนระยะยาว)
  แผนการดำเนินงานการกำกับดูแลที่ดี (CG) และ แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ อ.อ.ป. ปี 2562
  แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2563-2567
  แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2563
   
   
แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2563
   
3. รายงานผลการดำเนินงาน CG&CSR
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 53
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 54
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 55 - 56
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 57
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี 58-59
  รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ปี ุ60-62
  แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการกำกับดูแลที่ดี (CG) ประจำปี 2563 ไตรมาสที่.....
4. วาระการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR
  วาระการประชุม CG&CSR3-2554
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2554
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1-6/2555
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1-5/2556
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1-4/2557
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 5/2557
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2558
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2558
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2560
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2559
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2559
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2559
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 4/2559
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2560
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2560
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2560
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2561
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2561
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2562
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2562
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2562
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2563
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 2/2563
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 3/2563
  วาระการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 4/2563
  วาระการประชุมคณะกรรมการ CG เเละ CSR ครั้งที่ 1 ปี 2564
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และ ด้าน CSR
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-4/2554
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-3/2557
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-5/2557
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558
  รายงานการประชุมCG&CSR ปี 2554-2559
  รายงานการประชุมCG&CSR ปี 60 -62
  รายงานการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 1/2563
6. การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ประจำปี 2559
  ปี 2560-2564
7. อ.อ.ป. กับความรับผิดชอบต่อสังคม
  ประจำปี 2561
  ประจำปี 2562
  ประจำปี 2563