- ออป.เขตลำปาง ร่วมจิตอาสาโครงการ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"
- ออป. เขตเชียงใหม่ ร่วมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
- ออป.เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน
- ส.คช. จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
- ส.คช. ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันลำปาง ประจำปี 2563
- ออป.เขตลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563
- ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904
- ออป. เขตแพร่ ร่วมดับไฟป่า
- ออป. เขตอุบลราชธานี ร่วมแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
- ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมมอบสีทาบ้าน
- อ.อ.ป. วางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19
- ออป.เขตแพร่ ร่วมดับไฟป่าทางหลวงสายน่าน - อำเภอแม่จริม
- ส.คช.จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563
- ส.คช. สนับสนุนรถน้ำและส่งกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่า และภัยแล้ง
- ส.คช. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเรื่อง “น้ำ” สำหรับประชาชนและช้างในช่วงฤดูแล้ง
- ส.คช. สนันสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และรถน้ำส่งช่วยดับไฟป่า
- ออป.ลำปาง ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเพลิงไหม้ 
- ออป.เขตเชียงใหม่ สนับสนุนน้ำดื่มให้ จนท. จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
- อ.อ.ป. ตอกย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19
- ออป.เขตลำปาง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้ง 
- ออป.เขตลำปาง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้ง  
- ส.คช. สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมส่งกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่า
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
- ออป.เขตอุบลราชธานี สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
- ออป.เขตพิษณุโลก สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- ส.คช. สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
- ส.คช. ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
- ส.คช. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในฤดูร้อน
- ออป.เขตเชียงใหม่ สนธิกำลัง ดับไฟป่า-สร้างแนวกันไฟ พื้นที่ดอยสุเทพ
- ออป.เขตอุบลราชธานี สมทบทุนซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียน
- ออป.เขตอุบลราชธานี สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
- ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
- ออป.เขตแพร่ สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
- ออป.ใต้ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก Covid-19
- อ.อ.ป. ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องในโครงการ “จ.ลำปาง ร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19
- ออป.เขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
- ออป.เหนือบน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตขอนแก่น จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
- ออป.เขตลำปาง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
- ออป.เขตนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าขุนหาญ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2563 
- ส.คช. สนับสนุนน้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง และร่วมบริจาคโลหิต 
- ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าบึงกาฬ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
- ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าภูสวรรค์) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
- ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่ามุกดาหาร / งานสวนป่าดงภูพาน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าดงซำ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่ามัญจาคีรี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
-
ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 2) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
- สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมโครงการกิจกรรมเติมน้ำดิบ
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่”
- ส.คช. ร่วมจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 
- ออป.เขตพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” 
- ออป.เขตอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” 
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมโครงการ “การสร้างสังคมสีเขียว”
- ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน
- ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- ส.คช. มอบน้ำดื่ม สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19  
- ออป.เขตลำปาง ร่วม "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บรรเทาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ
- ออป.เขตพิษณุโลก จัดอบรม “โครงการจัดทำภาชนะ จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก” 
- สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ผ่านการตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนการป้องกันโรค COVID-19
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
- สวนป่าบ้านวัดจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน”
- อ.อ.ป. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม ปันความสุข บริจาคเงินและสิ่งของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ” 
- ออป.เขตขอนแก่น ให้ความรู้ผู้เข้าศึกษาดูงานใน “โครงการฝึกอบรมการปลูกและการจัดการสวนป่าไม้มีค่า เชิงประณีต”
- ออป.เขตอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนรอบพื้นที่สวนป่า ภายใต้โครงการ “สวนป่าปันสุข”