แบบประเมินความพึงพอใจ Link

 1. ออป.เขตบ้านโป่ง ตั้งจุดบริการประชาชนและมอบกล้าไม้ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2564
 2. ออป.เขตเชียงใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 3. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 1) ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 4. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าภูสวรรค์) ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 5. ออป.เขตหาดใหญ่ ร่วมตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 6. ออป.เขตเชียงใหม่ จัดทำ “แนวกันไฟ” และ “เสวียน” ป้องกันไฟป่าและลดค่าฝุ่น PM 2.5
 7. อ.อ.ป. มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา
 8. ออป.เขตตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาชน ลดเผา ลดไฟป่า ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 9. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้  
 10. ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2564 และสนับสนุน พื้นที่สวนป่าเป็นศูนย์การเรียนรู้
 11. ออป.เขตบ้านโป่ง ร่วมกับชาวบ้าน ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
 12. ออป.เขตลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง
 13. ออป.เขตตาก ให้ความรู้ เรื่อง “ไฟป่า” และ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” กับเยาวชน
 14. ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2564
 15. ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และมลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก “ชิงเก็บ ลดเผา เชื้อเพลิง” 
 16. ออป.เขตแพร่ ปฏิบัติการ “ชิงเก็บ ลดเผา” เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
 17. ออป.เขตขอนแก่น ให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และหลักเศรษฐกิจพอเพียง” กับนักศึกษา กศน.
 18. ออป.เขตลำปาง จัดโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2564” 
 19. ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชน ระงับไฟป่า
 20. ออป.เขตตาก จัดกิจกรรมโครงการ “สิ่งแวดล้อมดีชีวิตมีสุข “ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ไฟป่า” และ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” กับเยาวชน 
 21. ออป.เขตเชียงใหม่ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง
 22. ออป.เขตพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สนับสนุนพื้นที่สวนป่าเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 23. ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”
 24. ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
 25. ออป.เขตขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ “การเพาะชำกล้าไม้”และ“การทำน้ำเชื้อเห็ดป่า”
 26. ออป.เขตลำปาง ร่วมจัดโครงการ จัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2564
 
27. ออป.เขตลำปำง ช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยแล้ง
 28. ออป.เขตแพร่ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
 29. ออป.เขตกระบี่ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี
 30. ออป.เขตลำปาง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์

 31. ออป.เขตบ้านโป่ง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
 32. ออป.เขตขอนแก่น ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนฯ
 33. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคม สโมสร อ.อ.ป. มอบเงินเพื่อบำรุงสถานศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
 34. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้กับหน่วยบริการประชาชน
 35. ออป.เขตแพร่ ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน     
 36. อ.อ.ป. รับบริจาคกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ส่งต่อ “Lotus” และ “SCGP” เพื่อทำ “เตียงสนาม”  ให้ผู้ป่วยโควิด
 37. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 38. อ.อ.ป. ส่งต่อกล่องกระดาษ เพื่อจัดทำ “เตียงสนาม”
 39. อ.อ.ป. ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานกลาง
 40. ออป.ใต้ สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค “ตู้ปันสุข”
 41. ออป.เขตพิษณุโลก เฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 42. ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย” (สร้างฝายชะลอน้ำ)
 43. ส.คช. จัดกิจกรรม “โครงการสร้างร่มไม้ให้ช้างโขลง 2564”
 44. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าแม่จาง) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 45. ออป.เขตขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” และ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 46. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก) ร่วมกิจกรรม “ปิดทองหลังพระ”
 47. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าพนา) ร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 48. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 49. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ) จัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 50. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าขุนหาญ) จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 51. ออป.เขตแพร่ (งานสวนป่าเด่นชัย) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2564”
 52. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 53. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าคอนสาร) จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 54. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าสูงเนิน) จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 55. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าเชียงดาว) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 56. ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 57. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่แจ่ม) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 58. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่อุมลอง) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 59. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าแม่มาย) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2564”
 60. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 61. ออป.เขตแพร่ (งานสวนป่านครน่าน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2564”
 62. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าดอยบ่อหลวง) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 63. ออป.เขตแพร่ (งานสวนป่าขุนแม่คำมี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 64. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าบ้านหลวง) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 65. ออป.เขตแพร่ (ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้) จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 66. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าดงซำ) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเสวนาหัวข้อ “พัฒนาปรับปรุงแปลงพันธุกรรมพืช และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”
 67. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์) ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19
 68. ออป.เขตตาก (งานสวนป่าแม่ละเมา - แม่สอด) ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”
 69. ออป.เขตพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
 
 70. อ.อ.ป. ส่งต่อกล่องกระดาษ ทำเตียงสนามให้ผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
 71. ออป.เขตตาก ร่วมกิจกรรมใน “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564”
 72. ออป.เขตพิษณุโลก มอบน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์
 73. อ.อ.ป. ร่วมเป็นจิตอาสา “KU สู้โควิด – 19” อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
 74. อ.อ.ป. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข บริจาคเงินและสิ่งของแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ”
 75. ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ” 
 76. ออป.เขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ “โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและ หมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2564”
 77. ออป.เขตลำปาง สนับสนุนรถยนต์จอหนังและกำลังเจ้าหน้าที่ ช่วยขนย้ายต้นไม้ที่โค่นล้ม
 78. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าช่องเม็ก) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19
 79. ออป.เขตตาก มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลแม่สอด.เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 80. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโยโลยี ด้านการกรีดยาง หลักสูตร “การกรีดยางอย่างถูกวิธี รุ่นที่ 3”
 81. ออป.เขตขอนแก่น จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการปลูกป่าชุมชน (ปลูกไม้เศรษฐกิจ)”
 82. อ.อ.ป. จัดกิจกรรม “ร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้กับสภากาชาดไทย
 83. ออป.เขตอุบลราชธานี จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 84. ออป.เขตนครราชสีมา สนับสนุนน้ำดื่มให้ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19
 85. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร) สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย โควิด-19
 86. ออป.เขตเชียงใหม่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลลี้ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19
 87. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าคอนสาร) ร่วมจัด “โครงการจัดกิจกรรมปลูก และบำรุงรักษา ต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 
 88. ออป.เขตแพร่ สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (สถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19) ของ อบต.แม่ทราย
 89. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าแม่เอาะ) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19
 90.ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าเชียงดาว) มอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลัง ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 
 91. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าดงสายทอ) จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
 92. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าช่องเม็กและงานสวนป่าพิบูลมังสาหาร) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้“ยางนาและตะเคียนทอง” เพิ่มไม้มีค่าในพื้นที่ชุมชน 
 93. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าบึงกาฬ) “ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
 94. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์) จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
 95. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าแม่เมาะ) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่เตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation and Home Isolation)
 96. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าขุนหาญ) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ศูนย์พักคอยวัดเทียบศิลาราม
 97. ออป.เขตหาดใหญ่ (งานสวนป่าอ่าวตง) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้จุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 
 98. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่าท่าแซะ) มอบเครื่องดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันโรคโควิด-19   
 99. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าดงภูพาน และงานสวนป่มุกดาหาร) มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประจำสถานที่กักกันและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ป่าเขตอุทยานภูผายล
 100. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าภูสวรรค์) มอบ “เตียงสนาม” ให้โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
 
101. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าดงสายทอ) มอบน้ำดื่มให้ศูนย์กักกันผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
 102. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่าพระแสง) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวจากโรคโควิด-19
 103. ส.คช. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
 104. ออป.เขตแพร่ (งานสวนป่าขุนแม่คำมี) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 
 105. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่หอพระ) ร่วม “พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” และร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี 2564 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 
 106. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าแม่เมาะ) ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
 107. ออป.เขตหาดใหญ่ (งานสวนป่าอ่าวตง) จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้พัฒนาสวนป่า” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564)  
 108. ออป.เขตบ้านโป่ง (งานสวนป่าดอนแสลบ – เลาขวัญ) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
 109. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าดงสายทอ) มอบน้ำดื่มให้ศูนย์กักกันผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 110. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าคอนสาร) สนับสนุนน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลสนามศูนย์ธรรมรัศมี และสถานที่กักกันตัวในพื้นที่อำเภอคอนสาร
 111. ออป.เขตบ้านโป่ง (งานสวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ) สนับสนุนไม้ท่อนยูคาลิปตัส สำหรับสร้างศูนย์พักคอย (Community Isolation)
 112. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าสูงเนิน) ร่วมจัด กิจกรรมเพิ่มพี้นที่สีเขียว สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ (ปิดทองหลังพระ)
 113. ออป.เขตศรีราชา.(งานสวนป่าลาดกระทิง 1 และ 2) สนับสนุนสถานที่ให้กับทีม.CDCU และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอสนามชัยเขต สาหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก
 114. ออป.เขตศรีราชา (งานสวนป่าสระแก้ว) สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต้าบลวังน้าเย็น เพื่อมอบให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโควิด-19
 115. ออป.เขตพิษณุโลก (งานสวนป่าเขาคณา) มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 116. ออป.เขตพิษณุโลก (งานสวนป่าเขาคณา) สนับสนุนน้ำดื่มให้จุดฉีดวัคซีนอำเภอชนแดน เพื่อบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 117. ออป.เหนือล่าง ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขปัญหา ในระยะยาว
 118. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่าท่าชนะ) จัดอบรมโครงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตร (Smart Farmer)
 119. ออป.เขตศรีราชา (งานสวนป่าลาดกระทิง 1 และ 2) บรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 120. ส.คช. สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 121. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าภูสวรรค์) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 122. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าขุนหาญ) ร่วมประชุมเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า
 123. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าพนา) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ และรถยนต์ชักลากไม้ เพื่อขนย้ายไม้ยืนต้นตาย
 124. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 1) ร่วมจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน จังหวัดกาฬสินธุ์”
 125. ออป.เขตลำปาง (งานสวนป่าเวียงมอก) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้ำที่ และยานพาหนะ เพื่อขนย้ายขอนไม้ที่กีดขวางทางน้ำ
 126. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่แจ่ม และงานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ) สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เลื่อยยนต์ และยานพาหนะ เพื่อขนย้ายต้นไม้ที่โค่นล้ม
 127. ออป.เขตเชียงใหม่ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ขนย้ายต้นไม้ที่โค่นล้ม
 128. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าหนองเม็ก) สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19
 129. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่ามัญจาคีรี) สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย
 130. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าหนองเม็ก) สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 131. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าดงซำ) ร่วมกิจกรรม “มอบกำลังใจ บรรเทาภัยน้ำท่วม”
 132. ออป.กลาง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” 
 133. ออป.เขตบ้านโป่ง (งานสวนป่าองค์พระ) ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 134. ออป.เขตบ้านโป่ง (งานสวนป่าดอนแสลบ - เลาขวัญ) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 135. ออป.เขตพิษณุโลก (งานสวนป่าเขาคณา) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 136. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าช่องเม็ก) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 137. ออป.เหนือบน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 138. ส.คช. จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 139. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าดงซำ) ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 140. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 1) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 141. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 2) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 142. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าดงสายทอ) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 143. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าคอนสาร) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 144. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าด่านขุนทด) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564"
 145. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าพนา) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 146. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าดงชี) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 147. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 148. ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (งานสวนป่าท่าชนะ) จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”
 149. ออป.เขตอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 150. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่หอพระ) ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง KICK.OFF.ขยายผลพัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ฟ้าใส ไร้มลพิษ”
 151. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าไชยปราการ และงานสวนป่าเชียงดาว) ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ เปิดปฏิบัติการ KICK.OFF.แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองหมอกควันขนาดเล็ก PM 2.5”
 152. ออป.เขตขอนแก่น (งานสวนป่าสมเด็จ 1) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ และเลื่อยยนต์ ซ่อมแซม พนังกั้นน้ำ 
 153. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่ลี้) ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย 
 154. ออป.เขตแพร่ ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละออง PM 2.5 (KICK OFF)”
 155. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าเชียงดาว) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ และเลื่อยยนต์ เคลื่อนย้ายต้นไม้ ที่โค่นล้มกีดขวางทางสัญจร
 156. ออป.เขตศรีราชา (งานสวนป่าห้วยแร้ง และงานสวนป่าท่ากุ่มโนโบรุ อุเมดะ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี
 157. ออป.เขตพิษณุโลก (งานสวนป่าเขาคณา) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี
 158. ออป.เหนือล่าง จัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” และกิจกรรม “จิตอาสา จังหวัดลำปาง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 159. ออป.เหนือบน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 160. ส.คช. จัดพิธีมอบทุนเสถียร นวลบุญเรือง ประจำปี 2564
 161. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าดงชี และงานสวนป่าพนา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
 162. ออป.เขตเชียงใหม่ (งานสวนป่าแม่หอพระ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่
 163. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่ามุกดาหาร) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสวันสถาปนา “อ.อ.ป. ครบรอบ 74 ปี”
 164. ออป.เขตอุบลราชธานี (งานสวนป่าช่องเม็ก) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสวันสถาปนา“อ.อ.ป. ครบรอบ 74 ปี”
 165. ออป.เขตนครราชสีมา (งานสวนป่าดงสายทอ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา    จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสวันสถาปนา “อ.อ.ป. ครบรอบ 74 ปี”