- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ส.คช.)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2560

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561

- ประกาศ อ.อ.ป.(ส.คช.) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561

- ประกาศ สำนักบริหารกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศ ส.ธต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (31 มกราคม 2562)

ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5 กุมภาพันธ์ 2562)

- ประกาศ ส.วป. ที่ 1/2562  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประกาศ ส.วป. ที่ 2/2562  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1/2562  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 2/2562  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศ ส.วป. ที่ 3/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (update)

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 16/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศ ส.ธต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 10/2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563

- ประกาศ ส.บก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1/2563  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 2/2563  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2566)

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยตรวจรับรอง ประจำปี 2563

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศ ออป.กลาง เรื่อง แผนซื้อขายไม้ล่วงหน้าสวนป่าเกริงกระเวีย 

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11/2563 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ออป.กลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ อ.อ.ป. (ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ประกาศ ส.วป. ที่ 3/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28 ส.ค.63 

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.3 ก.ย. 63 

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- ประกาศ ออป.เหนือล่าง ครั้งที่ 14/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- ประกาศ ส.คช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

- ประกาศ ส.วป. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564