รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 61

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
สำนักกฎหมาย
-สำนักธุรกิจการตลาด
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

กุมภาพันธ์