รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 61 

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
สำนักกฎหมาย
สำนักธุรกิจการตลาด
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง[1],[2]
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน [1],[2]
สำนักตรวจสอบภายใน
-
 สำนักบริหารกลาง ฝ่ายพัสดุ
-
 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
-
 สำนักบริหารกลาง

กุมภาพันธ์
สำนักกฎหมาย
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี [1],[2]
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ [1],[2]
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
-
 สำนักธุรกิจการตลาด
-
 สำนักบริหารกลาง
-
 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

 

มีนาคม
สำนักกฎหมาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
-
 สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
 สำนักธุรกิจการตลาด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สำนักบริหารกลาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่

 

เมษายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
-
 สำนักธุรกิจการตลาด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
สำนักบริหารกลาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

พฤษภาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- สำนักบริหารกลาง[1],[2]
- สำนักกฎหมาย
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

 

มิถุนายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
สำนักกฎหมาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
สำนักธุรกิจการตลาด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน [1],[2]
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
-
สำนักบริหารกลาง

กรกฎาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
-
สำนักบริหารกลาง
-
สำนักธุรกิจและการตลาด

สิงหาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- สำนักบัญชีและการเงิน
- สำนักกฎหมาย
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

กันยายน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
-
สำนักธุรกิจการตลาด
-
สำนักกฎหมาย
- สำนักบริหารกลาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ตุลาคม
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- สำนักกฎหมาย
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- สำนักบริหารกลาง

 

พฤศจิกายน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน [1],[2]
- สำนักกฎหมาย
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

ธันวาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- สำนักธุรกิจการตลาด
- สำนักกฎหมาย (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สำนักบริหารกลาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง