รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 61

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
สำนักกฎหมาย
สำนักธุรกิจการตลาด
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง[1],[2]
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน [1],[2]
สำนักตรวจสอบภายใน
-
 สำนักบริหารกลาง ฝ่ายพัสดุ
-
 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
-
 สำนักบริหารกลาง

 

กุมภาพันธ์
สำนักกฎหมาย
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี [1],[2]
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ [1],[2]
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่
-
 สำนักธุรกิจการตลาด
-
 สำนักบริหารกลาง
-
 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

มีนาคม
สำนักกฎหมาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
-
 สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
 สำนักธุรกิจการตลาด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

เมษายน