การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ออป.เหนือล่าง ประจำปี 2558

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559(1)

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559(2)

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560(1)

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560(2)

- แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560