รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 58

 

มกราคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- ส่วนอุตสาหกรรมไม้แม่เมาะ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- ส่วนอุตสาหกรรมไม้เขตลำปาง

กุมภาพันธ์
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

มีนาคม

- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

เมษายน

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

พฤษภาคม

- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

มิถุนายน

- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

กรกฎาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

สิงหาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

กันยายน
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ตุลาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พฤศจิกายน
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น

ธันวาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน