รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 59

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

กุมภาพันธ์
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

มีนาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
 

 

เมษายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

  พฤษภาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือล่าง
มิถุนายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

  กรกฎาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

 

สิงหาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

  

 

  กันยายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 

 

  พฤศจิกายน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง