รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 62

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง