รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 62

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

 กุมภาพันธ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
-
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- สำนักบริหารกลาง

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ


มีนาคม
-
 สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- สำนักบริหารกลาง
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี