รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

มกราคม
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

กุมภาพันธ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
-
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- สำนักธุรกิจการตลาด
-สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

- องค์การอุสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- สำนักบริหารกลาง

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้


มีนาคม
- สำนักบริหารกลาง
- สำนักบริหารกลาง
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
-
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมษายน
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

พฤษภาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- สำนักบริหารกลาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบ

 

มิถุนายน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- สำนักธุรกิจการตลาด
-
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- สำนักบริหารกลาง

กรกฎาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- สำนักบริหารกลาง

สิงหาคม
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักบริหารกลาง

กันยายน
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- สำนักบริหารกลาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตุลาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สำนักบริหารกลาง

พฤศจิกายน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- สำนักบริหารกลาง

 

ธันวาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี
- สำนักธุรกิจการตลาด
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตหาดใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
- สำนักบริหารกลาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ