รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 64 

มกราคม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
สำนักธุรกิจตลาด
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตขอนแก่น
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคเหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่ 
สำนักบัญชีและการเงิน 
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี 
- ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
- สำนักบริหารกลาง

กุมภาพันธ์

สำนักบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคเหนือบน/แนบ 1
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
-  สำนักธุรกิจตลาด
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตขอนแก่น
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
- สำนักบริหารกลาง
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตนครราชสีมา
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคเหนือล่าง
 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี 

 

 

มีนาคม
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
-  สำนักธุรกิจตลาด
สำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคใต้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
สำนักบริหารกลาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตแพร่

เมษายน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี  
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน /แนบ 1
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
-  สำนักธุรกิจตลาด
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง
-  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคใต้
-  สำนักบัญชีและการเงิน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตแพร่
-  สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 

 

 

 

พฤษภาคม
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
-  ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
-  สำนักบัญชีและการเงิน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน 
-  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น  
-  สำนักธุรกิจตลาด
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
-  สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตนครราชสีมา 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตอุบลราชธานี 

 มิถุนายน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
-  ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
-   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
-   สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
-   สำนักบัญชีและการเงิน
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตนครราชสีมา 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น  
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง  
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตแพร่ 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี 

 

 

 กรกฎาคม
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
 ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
สำนักบัญชีและการเงิน
-  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนบ1
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตแพร่ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตนครราชสีมา 

 สิงหาคม
-  ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคใต้
-   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง 
-  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตอุบลราชธานี 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แนบ 1
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น 
-  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตแพร่ 

 

 

 

 

กันยายน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตสุราษฎร์ธานี 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตเชียงใหม่ 
-  สำนักธุรกิจตลาด
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน   ส่วนพัฒนาธุรกิจ 1  แนบ2
-  ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตหาดใหญ่ 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-  สำนักบัญชีและการเงิน
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตลำปาง 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตขอนแก่น  
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง 
-   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เขตอุบลราชธานี 
-  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตแพร่