รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60

มกราคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

 

กุมภาพันธ์
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

มีนาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

เมษายน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
พฤษภาคม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 

มิถุนายน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่

กรกฎาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเขตนครราชสีมา

สิงหาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

กรกฎาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเขตนครราชสีมา

สิงหาคม
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
-
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

กันยายน
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
-
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์

ตุลาคม
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

พฤศจิกายน
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบบลราชธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก


ธันวาคม
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
- สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่