สวนป่าที่ให้บริการด้านท่องเที่ยว ของ อ.อ.ป.

1.สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จ. เชียงใหม่ โทร. 053 249349  
WebSite : http://www.fio.co.th/travel/watchan/  

2.สวนป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร.053 317518 
WebSite : http://www.fio.co.th/travel/watchan/ 

3.สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก โทร .055 577309  
WebSite : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=acticle_detail&acti_code=A0000025

4.สวนป่าเขากระยาง จ. พิษณุโลก โทร.0816044207 
WebSite : http://khaokrayangplantation.webiz.co.th 

5. สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทร. 034 685231
WebSite : http://www.fio.co.th/travel/thongphaphoom.php

6.สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี โทร.034 531 224 
WebSite : http://www.fio.co.th/travel/graenggravia.php 

7.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง โทร. 054-829-333 , 054-829-322
WebSite : http://www.thailandelephant.org