- นโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) พ.ศ. 2557

- แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO  Strategic  Improvement  Plan for  Economic  Profit) : SIP ประจำปี  2557

- นโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ( Economic Value Management : EVM) พ.ศ. 2556

- นโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic  Value  Management  :  EVM) พ.ศ. 2555

- แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO  Strategic  Improvement  Plan for  Economic  Profit) ประจำปี  2556

นโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) พ.ศ. 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.

ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ EVM อ.อ.ป. ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ ประจำปี 2558

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO Strategic Improvement Plan for Economic Profit) : SIP ประจำปี 2558

แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2558 อ.อ.ป.

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ประจำปี พ.ศ. 2558

- รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ปี 2558

- คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559

- คู่มือการวิเคราะห์การลงทุน ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559 

- แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559 

- คู่มือการกำหนดผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559