การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง                                                   แผนการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ฉบับสมบูรณ์)                                 คู่มือการควบคุมภายในประจำปี 2555-2556
  ปกคู่มือความเสี่ยง            
  แผนการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)