1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

 2. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 4. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

 5. คู่มือการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

6. การบริหารความเสี่ยง

7. การควบคุมภายใน
 6.1 แผนบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559  7.1 กิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559
 6.2 แบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (บส.04)  7.1 กิจกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559
   7.3 แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงาน (แบบติดตาม ปย.2)
   

 8. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป.