หมวดที่ 1 เงินบำรุงสวัสดิภาพ
           - เงินช่วยเหลือบุตร
           - ค่าบำรุงการศึกษา
           - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
           - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
           - เงินบำเหน็จรางวัล
           - โบนัส

หมวดที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ และต่างประเทศ
           - ค่าเบี้ยเลี้ยง
           - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม)
           - ค่าเช่าที่พัก
           - ค่าพาหนะ
           - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น

หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงาน ในประเทศ และต่างประเทศ
           - ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
           - ค่าเบื้ยเลี้ยง - อบรม
           - ค่าเช่าที่พัก - อบรม
           - ค่าพาหนะ - อบรม
           - ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น
           - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม

หมวดที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
           - ค่าเบื้ยประชุม
           - ค่าใช้จ่ายในการประชุม
           - ค่าตอบแทนกรรมการ

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
           - เงินสมทบกองทุน
           - เงินทดแทนจากการทำงาน
           - เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน
           - ค่าเช่าบ้าน

หมวดที่ 6 ค่ารับรองและพิธีการ
           - ค่ารับรองภาครัฐ และภาคเอกชน
           - ค่าใช้จ่ายพิธีการศาสนา
           - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดพิธีการ

หมวดที่ 7 การบัญชีและการเงิน
           - เงินยืมทดลอง
           - การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน
           - เช็ค
           - การแก้ไขใบสำคัญ
           - การเก็บรักษาเงิน และนำส่งเงิน ประจำวัน
           - ภาษีประเภทต่างๆ

หมวดที่ 8 อื่นๆ
           - ทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
           - ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
           - เงินช่วยราชการและการกุศล
           - การตัดบัญชีลูกหนี้/การตัดบัญชีทรัพย์สิน

           - ค่าเช่ารถยนต์