องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สวนป่ามุกดาหาร

สวนป่าช่องเม็ก

 ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว 5 ปี  ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว 5 ปี
  การเจริญเติบโต การสร้างทดแทน และสภาพสวนป่ามุกดาหาร   สรุปผลการตรวจติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  การตรวจติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการผลิต
  ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการผลิต   การตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง(HCV)
  แผนบริหารจัดการสวนป่าช่องเม็กระยะเวลา 5 ปี 2560-2664   แผนบริหารจัดการสวนป่าช่องเม็กระยะเวลา 5 ปี 2560-2664
  การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 2560-2564   แผนการดำเนินงานและแผนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
  การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 2561   แผนการดำเนินงานและแผนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561
  แผนการบริหารจัดการงานประจำปี 2561 งานสวนมุกดาหาร