องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 

สวนป่าลาดกระทิง

  บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าลาดกระทิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี2560
  บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าลาดกระทิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี2561
  แผนการบริหารจัดการงานประจำปี 2561 งานสวนลาดกระทิง
 

สวนป่าห้วยแร้ง

  บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าห้วยแร้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี2560
  บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สวนป่าห้วยแร้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี2561
  แผนการบริหารจัดการงานประจำปี 2561 งานสวนป่าห้วยแร้ง