- อ.อ.ป. ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และร่วมอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีท้องถิ่น
- อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- อ.อ.ป. ร่วมพิธีมองรางวัลประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ป่าสนในฝัน" และรับมอบผลงานภาพวาด
- อ.อ.ป. ร่วมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถพระพุทธไสยาสน์ภูปอ
- อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่”
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรม "24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า"
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่า “๖๑ วัน ไม่เผา เราทำได้” และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
- อ.อ.ป. ร่วมโครงการก่อสร้างฝายชะลอนำตามแนวทางพระราชดำริ
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ รับพระราชทานอาหารช้าง
- อ.อ.ป. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- อ.อ.ป. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43
- อ.อ.ป. จัดประชุมแผนป้องกันไฟป่า และมอบน้ำดื่มให้กับชุดลาดตะเวนไฟป่า
- อ.อ.ป. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งกีฬา
- อ.อ.ป. ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนป่า และพบปะชุมชนแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน
- อ.อ.ป. สนับสนุนการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า
- อ.อ.ป. ร่วมแข่งขันกีฬาฯ สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น
- อ.อ.ป. ร่วมขจัดไฟป่า
- อ.อ.ป. ร่วมถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
- อ.อ.ป. ร่วมสร้างฝายให้ชุมชน
- อ.อ.ป. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรมหาทุนช่วยเหลือสังคม
- อ.อ.ป. ลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้ป่า
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"
- อ.อ.ป. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน
- อ.อ.ป. (ส.คช.) สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย "วันสงการนต์" ประจำปี 2562
- อ.อ.ป. (ออป.เหนือล่าง) สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562
- อ.อ.ป. บรรทุกน้ำแจกจ่ายราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
- อ.อ.ป. ร่วมพิธีเปิด "โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
- อ.อ.ป. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
- อ.อ.ป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักษาน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
- อ.อ.ป. ผนึกกำลังกับกลุ่มจิตอาสา ซ่อมแซมฝายเก็บกักน้ำให้กับช้าง
- อ.อ.ป. ร่วมกู้ภัย กรณีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มกีดขวาง
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจราชการภารกิจหน่วยงาน ทส.
-ออป.เขตอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตเชียงหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ส.คช. จ.ลำปาง ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชการที่ 9 ส่งต่อสู่ รัชกาลที่ 10
- ออป.เขตนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตลำปาง - ส.คช. ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562" และ โครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"
- ออป.เขตอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
- ส.คช. จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ส.คช. จ.กระบี่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจฯ
- ออป.เขตลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
- ออป.เหนือล่าง ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ