- อ.อ.ป. ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และร่วมอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีท้องถิ่น
- อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- อ.อ.ป. ร่วมพิธีมองรางวัลประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ป่าสนในฝัน" และรับมอบผลงานภาพวาด
- อ.อ.ป. ร่วมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถพระพุทธไสยาสน์ภูปอ
- อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่”
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรม "24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า"
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่า “๖๑ วัน ไม่เผา เราทำได้” และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
- อ.อ.ป. ร่วมโครงการก่อสร้างฝายชะลอนำตามแนวทางพระราชดำริ
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ รับพระราชทานอาหารช้าง
- อ.อ.ป. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- อ.อ.ป. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43
- อ.อ.ป. จัดประชุมแผนป้องกันไฟป่า และมอบน้ำดื่มให้กับชุดลาดตะเวนไฟป่า
- อ.อ.ป. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งกีฬา
- อ.อ.ป. ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนป่า และพบปะชุมชนแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน
- อ.อ.ป. สนับสนุนการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า
- อ.อ.ป. ร่วมแข่งขันกีฬาฯ สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมnjc84.com/fioWebdoc62/CSR_19.pdf">อ.อ.ป. ร่วมแข่งขันกีฬาฯ สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น
- อ.อ.ป. ร่วมขจัดไฟป่า
- อ.อ.ป. ร่วมถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
- อ.อ.ป. ร่วมสร้างฝายให้ชุมชน
- อ.อ.ป. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- อ.อ.ป. ลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้ป่า
- อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"
- อ.อ.ป. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน
- อ.อ.ป. (ส.คช.) สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย "วันสงการนต์" ประจำปี 2562
- อ.อ.ป. (ออป.เหนือล่าง) สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562
- อ.อ.ป. บรรทุกน้ำแจกจ่ายราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
- อ.อ.ป. ร่วมพิธีเปิด "โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
- อ.อ.ป. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
- อ.อ.ป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักษาน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
- อ.อ.ป. ผนึกกำลังกับกลุ่มจิตอาสา ซ่อมแซมฝายเก็บกักน้ำให้กับช้าง
- อ.อ.ป. ร่วมกู้ภัย กรณีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มกีดขวาง
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมประชุมตรวจราชการภารกิจหน่วยงาน ทส.
-ออป.เขตอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตเชียงหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ส.คช. จ.ลำปาง ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชการที่ 9 ส่งต่อสู่ รัชกาลที่ 10
- ออป.เขตนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตลำปาง - ส.คช. ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562" และ โครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"
- ออป.เขตอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
- ส.คช. จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ส.คช. จ.กระบี่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตลำปาง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจฯ
- ออป.เขตลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
- อ.อ.ป.ร่วมประชุมนานาชาติ สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก
- ออป.เหนือบน ร่วมโครงการ "1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคนปลูกป่า
- ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (มิยาวากิ)"
- ส.คช. ร่วมงานถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 2
- ออป.เหนือล่าง ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา หนึ่งอำเภอ หนึ่งถนนฯ"
- ส.คช. ร่วมเสวนา "ช้างไทยสู่ช้างโลก เชิดชูวิถีวัฒนธรรมช้างไทยสู่สากล"
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมงานจิตอาสา
- ออป.เขตลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"
- ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรมในงาน "ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า"
- ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรมในโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"
- ออป.เหนือล่าง จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ของแม่"
- ออป.เขตนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
- ออป.เหนือบน ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
- อ.อ.ป. ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
- สวนป่าแม่จาง ร่วมเคลียร์เส้นทางเนื่องจากเหตุดินถล่มพื้นที่จังหวัดลำปาง
- ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฯ บรรยายพิเศษเรื่องช้างฯ
- รมว.ทส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- ออป.เขตอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ออป.เขตอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าฯ - บริษัท Moblius Motoebike สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13
- ออป.เขตลำปาง ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจฯ
- ออป.เขตนครราชสีมา จัดกิจกรรมฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่อยู่อาศัยรอบสวนป่า
- ออป.เขตอุบลราชธานี ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังประสบภัยน้ำท่วม
- ออป.เขตอุบลราชธานี ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหลังประสบภัยน้ำท่วม
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
- ออป.เขตลำปาง จัดการฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
- ออป.เขตลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันปิยมหาราช
- ออป.เหนือบน จัดทอดกฐินสามัคคี
- ออป.แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐรวมใจบำรุงรักษาต้นไม้
- ออป.เขตแพร่ ร่วมสนับสนุนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)
- สคช.ร่วมจัดกิจกรรมงานวิ่งเคียงคู่ช้างฮาร์ฟมาราธอน 2019
- ออป.เขตลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
- ออป.เขตลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ออป.เขตแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
- อ.อ.ป.ร่วมวันสิ่งแวดล้อมไทยฯ พร้อมชู "เฟอร์นิเจอร์ไม้ป่าปลูก" เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
- อ.อ.ป.ดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
- ส.คช. ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาด ในวันพ่อแห่งชาติ
- อ.อ.ป.จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม ปันความสุข ให้แก่เด็กพิการ
- ออป.ใต้ ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
- ออป.เหนือล่าง ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก
- ออป.เขตนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ออป.เขตลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟป่า
- ส.คช.เข้าร่วมประชุมการอนุรักษ์ช้างไทยกับการท่องเที่ยว
- ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดูแลและบำรุงต้นไม้
- สมาคม สโมสร อ.อ.ป. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหมู่บ้านรอบสวนป่า
- ออป.เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์แก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า