คำสั่ง ส.คช. ที่ 31/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รพ.ช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่ฯ ครั้งที่ 2