ประกาศ ออป.เขตอุบลราชธานี ครั้งที่ 28/2559 เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนปาพิบูลมังสาหาร (โครงการ3) งานสวนป่าช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

วันเริ่มการเผยแพร่ : 19 กันยายน 2559