รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลาง รุ่นที่ 3"

วันสิ้นสุดการเผยแพร่ : 2559-03-10 11:49:00