KSC Green IT

Carbon Footprint: คาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากการที่สังคมโลกเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดเรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งถูกนำไปใช้แล้วในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดมาถึงแวดวงไอที ที่มีคนริเริ่มการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับเว็บไซต์แล้ว จึงขอนำทุกท่านมารู้จักกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์กัน

carbon footprint

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซหัวเราะ เป็นต้น ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งแหล่งกำเนิดของก๊าซดังกล่าวมาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการในภาคอุตสาหกรรมหรือกสิกรรม เป็นต้น

คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจกรรมของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวบ่งชี้คือโอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential; GWP) ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าวงการไอทีของเราก็มีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกัน ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และร่วมมือกันลดมลพิษให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Source: http://www.mtec.or.th

< < กลับ