KSC Green IT

Green IT คืออะไร

เนื่องจากปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นวงการไอทีเองก็ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น จึงได้มีการนำ concept ของ Green IT มาประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ

คำว่า Green IT หมายถึงการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ของระบบประมวลผลที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงนโยบายในการควบคุมการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ได้จากอุปกรณ์ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าหนึ่งหน่วยวัด โดยในปัจจุบันทั้งองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้นำ Green IT ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เช่น การนำระบบจำลอง (Virtual System) มาให้เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ให้คุ้มค่าขึ้น เป็นต้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เพราะการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรักษาโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย อันได้แก่

KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร การใช้งบประมาณที่ลดลง KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร ลดต้นทุนจากการปฏิบัติงาน
KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร ความคุ้มค่าการลงทุน KSC เป็นส่วนหนึ่งของ Green IT อย่างไร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
KSC Green IT

8 วิธีง่ายๆกับการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการ Green IT
เนื่องจากกระแสของ Green IT นั้นมีบทบาทอย่างมาก ดังนั้นในการที่จะเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green IT มีขั้นตอนอย่างไรนั้น

KSC Green IT

Green Technology:
เทคโนโลยีไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลองมาดูกันว่าเทคโนโลยีด้านระบบไอทีนั้น มีเทคโนโลยีไหนหรือเทคโนโลยีของใครบ้างที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก

“7” วิธี Green Tips
ถึงเวลาต้องหยุดโลกร้อนให้ได้
ประเด็นเล็กๆ กับ 7 วิธีที่จะช่วยกันหยุดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้การใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

Website Carbon Footprinting Application
แอพพลิเคชั่นสำหรับคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละเว็บไซต์

Green IT, Green Leisure ลองมาดูกันว่าการช่วยลดโลกร้อนนอกจาก Green IT แล้ว เรายังมี Green อะไรได้อีกบ้าง

Carbon Footprint
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดเรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
Green IT Green Forward ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ Green IT
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านทรัพยากรป่าไม้ เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Green IT Wave: Green Way & Green War สงครามพลิกฟื้นโลกสีเขียว

Energy Star 4.0 มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที Green IT Green Forward ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ Green IT
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สมควรพัฒนาไปควบคู่กัน
TCO’05: Ergonomics, Ecology and Energy
 

 

SRAN Safehouse