การดูแลรักษา

การดูแลรักษาต้นสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ
การดูแลรักษาต้นสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ออป. เขตลำปาง
การดูแลรักษาต้นสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ออป. เขตแพร่