ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง                                                    
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ภาคผนวก) ฉบับสมบูรณ์     
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ฉบับสมบูรณ์)    
  ปกคู่มือความเสี่ยง (ฉบับสมบูรณ์)    
       
ผลการบริหารความเสี่ยง  ผลการควบคุมภายใน                                  
  ผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 1 ผลความก้าวหน้าการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 1
  ผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 2 ผลความก้าวหน้าการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 2 
  ผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 3  ผลความก้าวหน้าการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 3 
  ผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 4 ผลความก้าวหน้าการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  ไตรมาส 4 
       
แผนการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)   แผนการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)