ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ในความหมายของปรัชญาจัดว่าเป็นแนวอุดมคติในการดำเนินงานใด ๆ โดยใช้ปัญญา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้เมื่อบุคคลได้เกิดความสนใจและใฝ่หาความรู้จาก
วิชาปรัชญาก็ย่อมได้รับอัตถประโยชน์อย่างมากมาย อ่านต่อ >>
บทความ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” หรือ
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “Conflict of Interest”
คือ สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ อ่านต่อ >>
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คืออะไร? 
ในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลนั้น คงปฏิเสธเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไปไม่ได้ดังจะเห็นได้จาก
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ต้องถูกตรวจสอบจาก
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ >>