เวปไซต์หลัก อ.อ.ป.
ส่วนแผนงานและประเมินผล
ส่วนอำนวยการ
หน่วยจักรกลเคลื่อนที่
ออป.เขตสุราษฎร์

ร่างแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
รายงานประจำปี 2559

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
หมายเลย IP PHONE
การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ออป.ใต้)
บทความ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์
Website counter

 

 

ระบบสารสนเทศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ออป.ใต้ (ใช้ระบบ Internet ภายใน อ.อ.ป.เท่านั้น)
2. ระบบจัดการค่าโทรศัพท์ (ออป.ใต้)
- ประจำปี 2559
- ประจำปี 2560
- ประจำปี 2561
- ประจำปี 2562
3. ระบบวันลาหยุดบุคคลากร (ออป.ใต้)
- ประจำปี 2559
- ประจำปี 2560
4. ระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์ออนไลน์
5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิกที่นี่
6. ระบบประเมินผล 2559
7. ปริมาณการผลิตไม้สัก 2559
8. ร่างแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)
9. แผนจัดการผลผลิต ประจำปี 2560
10. แผนการพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่