กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลำดับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สวนป่าต้องใช้
1 กฎหมายด้านป่าไม้ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อตกลง กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  - บันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับอ.อ.ป.
  - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  - พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
  - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
  - พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. 2510
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2548
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้่าม พ.ศ.2541
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530
  - แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สวนป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และวันที่ 9 มีนาคม 2536
2 กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
  - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3 กฏหมายด้านช้าง
  - พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
  - พรบ.สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
4 กฏหมายด้านที่ดิน
  - พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
  - พรบ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
  - พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
5 กฏหมายด้านยางพาราและปุ๋ย
  - พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542
  - พรบ.ปุ๋ย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  - พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
  - พรบ.สงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
6 กฏหมายด้านแรงงาน
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 3
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 4
  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
  - พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
  - พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  - พรบ.ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
  - พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๔
7 กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  - พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
  - พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  - พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
  - พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
  - พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  - พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
8 กฏหมายอื่นๆ
  - พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
  - พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
  - พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535
  - พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  - พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  - พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  - พรบ.อาวุธปีนฯ พ.ศ. 2490
9 ข้อบังคับ ระเบียบของ อ.อ.ป
  - กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้ อ.อ.ป. ปลูกยางพาราในพื้นที่สวนป่า โครงการ 2-4
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วย การลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วย อัตราตำแหน่งฯ พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง การเรียกประกัน ฯ พ.ศ. 2548
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2556
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบอำนาจฯ พ.ศ.2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการให้บำเหน็จ ฯ พ.ศ. 2531
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2541
  - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับควารับผิดชอบทางละเมิดฯ พ.ศ. 2549
  - คำสั่งกำหนดหน้าที่
  - คำสั่งสายงาน ปรับปรุง 56
  - คำสั่งสายงาน ปี 55
  - คู่มือการปลูก บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราของอ.อ.ป. พ.ศ. 2550
  - คู่มือจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฎิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  - จรรยาบรรณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  - บันทึกการส่งมอบ-รับมอบฯ (โครงการ 5 )
  - บันทึกข้อตกลงระหว่างอ.อ.ป.กับกรมป่าไม้ (โครงการ 2-4)
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ฉบับที่ 2
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ฉบับที่ 3
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ฉบับที่ 5
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ฉบับที่ 6
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม
  - พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
  - พรบ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
  - พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 2
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 3
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 4
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 5
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2499
  - ภาระกรรม แนบ 2 ใช้
  - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืน หรือไม้เผาถ่าน พ.ศ. 2510
  - ระเบียบอ.อ.ป.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสวนป่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อ.อ.ป. พ.ศ. 2553
  - ระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2552
  - ระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
  - หลักเกณฑ์ คปช.
  - หลักเกณฑ์การทำไม้ยางพรา พ.ศ. 2550
  - หลักเกณฑ์ค่าภาคหลวงน้ำยางพารา
  - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกรีดยางพาราฯ พ.ศ. 2542
  - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกรีดยางพาราฯ พ.ศ. 2554
  - อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าเก็บของป่ากรณีน้ำยางพารา
  - แบ่งส่วนงาน แนบ 1 ใช้
10 คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
  - คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
11 อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
  - อนุสัญญาไซเตส (CITES)
  - อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  - อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
  - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การแรงงานแห่งชาติ(ILO)
12 กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
13 อนุสัญญา ILO
  ฉบับที่ C029
  ฉบับที่ C087
  ฉบับที่ C098
  ฉบับที่ C100
  ฉบับที่ C105
  ฉบับที่ C111
  ฉบับที่ C131
  ฉบับที่ C138
  ฉบับที่ C141
  ฉบับที่ C142
  ฉบับที่ C155
  ฉบับที่ C169
  ฉบับที่ C182